สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ถึง 1500000 - บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 10-15%%
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1-48 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ตามนโยบายแห่งรัฐ 2567

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน หลายๆคนคงจะได้ยินกันบ่อย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายแห่งรัฐ 2567 เป็นแผนงานของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนรวมทั้งหมด 5 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งธนาคารออมสินก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ช่วยร่วมแก้ปัญหาของประชาชน กลุ่มลูกจ้าง หรือผู้ที่มีรายได้น้อย ด้วยสินเชื่อออมสินต่างๆ

5 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อโครงการธนาคารประชาชน

 1. กลุ่มเกษตร มุ่งสร้างอาชีพเกษตรแบบครบวงจร โดยการสนับสนุนต้นทุนการผลิตพืชผลบางชนิด และสินเชื่อด้านต่างๆ เช่นมาตรการสินเชื่อชะลอการขาย
 2. กลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเดิม และขึ้นทะเบียนในปี 2567 พัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพและการแก้หนี้นอกระบบ
 3. กลุ่มผู้สูงอายุ โดยการจัดสวัสดิการและการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย
 4. กลุ่มลูกจ้าง โดยการเพิ่มคุณภาพชีวิตช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สูง และลดภาระปัญหาหนี้นอกระบบ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆให้ได้งานทำได้อย่างต่อเนื่อง
 5. กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย SMEs และ Startups เป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กๆ ไปจนถึงขนาดกลาง ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ด้วยการช่วยยกระดับความรู้ของนวัตกรรมต่างๆ และแหล่งเงินทุน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อออมสิน มีจุดเด่นอะไรบ้าง

 1. เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับประชาชนทั้ง 5 กลุ่ม ตามนโยบายรัฐ 2567
 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจหรือการประกอบอาชีพต่างๆ
 3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
 4. เพื่อเป็นเงินชำระหนี้สินอื่นๆที่ควรจะจัดการเป็นลำดับต้นๆ
 5. ต้องไม่นำเงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนนี้ไปลงทุนในสลากออมสิน และจะต้องไม่นำไปปิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร

รายละเอียดต่างๆในการขอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 • คุณสมบัติของผู้กู้
 1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกินอายุ 60 ปี
 2. ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องการจะเริ่มธุรกิจการค้า
 3. จะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ยื่นขอสินเชื่อ
 4. ต้องมีที่ทำงาน ที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง สามารถจะติดต่อได้
 • หลักเกณฑ์ของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
 1. หากเงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินสินเชื่อออมสินทุกปี
 2. เงินกู้ระยะยาว โดยวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี, วงเงินกู้ 50,001 – 100,000 บาท ระยะผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี, วงเงินกู้ 100,001 – 200,000 บาท ระยะผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี โดยการชำระสินเชื่อออมสินจะให้หลักอัตราดอกเบี้ยคงที่ และถ้าหากผู้กู้ต้องการจะผ่อนชำระเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้หลักประกันเงินกู้ โดยหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน จะกู้ได้ไม่เกิน 8 ปี และหลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน จะกู้ได้ไม่เกิน 5 ปี กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน จะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์รวมกับระยะกู้เงินต้องไม่เกิน 60 ปี และต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ถึง 5000000 - บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 7-36%%
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1-84 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน
ถึง 800000 - บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 12-16%%
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1-72 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน
ถึง 8000000 - บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 5-36%%
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1-120 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน